Uraanin poisto

Uraani on kallioperässä esiintyvä radioaktiivinen alkuaine, jota voi esiintyä erityisesti porakaivojen vedessä. Uraania esiintyy yleensä samoilla alueilla kuin radonia, eli graniittiperäisillä kallioalueilla.

Uraanin kemiallista myrkyllisyyttä pidetään merkittävämpänä terveysriskinä kuin sen aiheuttamaa säteilyannosta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista vesihuoltolaitosten jakamalle talousvedelle annettu uraanin suurimmaksi sallituksi pitoisuudeksi 30 µg/l. Tätä pitoisuutta voidaan terveysvaikutusten perusteella pitää suurimpana hyväksyttävänä pitoisuutena myös yksityisille kaivovesille.

Uraania poistetaan vedestä ioninvaihtomenetelmällä tai käänteisosmoosilla eli RO-laitteella.